محصولات

جدیدترین - ۱۰۱۴ مورد

لوبیا سفید کشت سبز 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۱۶ ٪ تخفیف
۵۷,۸۰۰ تومان ۶۹,۳۰۰
لوبیا چیتی زیست غذا 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
ناموجود
لوبیا سفید بی رقیب 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۱۸ ٪ تخفیف
۵۳,۵۰۰ تومان ۶۵,۳۰۰
لوبیا سفید پیلیش 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۷ ٪ تخفیف
۵۵,۲۵۰ تومان ۶۰,۰۰۰
لوبیا قرمز کپسولی بی رقیب 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۶ ٪ تخفیف
۶۶,۰۰۰ تومان ۷۰,۷۰۰
لوبیا قرمز کپسولی پیلیش 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۱۱ ٪ تخفیف
۵۵,۲۵۰ تومان ۶۲,۴۰۰
لوبیا قرمز کپسولی زیست غذا 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۱۱ ٪ تخفیف
۶۹,۴۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰
لوبیا قرمز کپسولی کشت سبز 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۱۶ ٪ تخفیف
۵۶,۰۰۰ تومان ۶۷,۲۰۰
عدس ریز پیلیش 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۵ ٪ تخفیف
۶۰,۵۰۰ تومان ۶۳,۸۰۰
عدس درشت بی رقیب 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۶ ٪ تخفیف
۷۲,۲۰۰ تومان ۷۷,۴۰۰
عدس ریز بی رقیب 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۶ ٪ تخفیف
۷۴,۲۵۰ تومان ۷۹,۵۵۰
عدس ریز کشت سبز 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
ناموجود
لپه کشت سبز 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
ناموجود
لپه زیست غذا 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۱۳ ٪ تخفیف
۶۰,۳۰۰ تومان ۶۹,۵۰۰
لپه آذرشهری بی رقیب 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۷ ٪ تخفیف
۶۶,۵۰۰ تومان ۷۲,۰۰۰
نخود درشت بی رقیب 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۶ ٪ تخفیف
۶۸,۲۰۰ تومان ۷۳,۱۰۰
نخود ریز بی رقیب 900 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۶ ٪ تخفیف
۶۲,۲۰۰ تومان ۶۶,۶۰۰
همبرگر ویژه چیلی 75 درصد صدک فارس ، شیراز ، زرهی
۲۷ ٪ تخفیف
۴۵,۲۰۰ تومان ۶۲,۱۰۰
برگر زغالی 90 درصد صدک فارس ، شیراز ، زرهی
۲۷ ٪ تخفیف
۷۶,۸۰۰ تومان ۱۰۵,۵۰۰
کالباس خانواده خشک 60 درصد گوشت قرمز صدک فارس ، شیراز ، زرهی
ناموجود
کالباس خانواده قارچ و مرغ 60 درصد صدک فارس ، شیراز ، زرهی
۲ ٪ تخفیف
۵۸,۸۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰
رشته آش نارمهر 400 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۱۵ ٪ تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰
رشته آش پرهام 400 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۵ ٪ تخفیف
۱۱,۲۰۰ تومان ۱۱,۹۰۰
رشته آش نظیر 500 گرمی فارس ، شیراز ، زرهی
۱۶ ٪ تخفیف
۱۸,۲۰۰ تومان ۲۱,۸۰۰